تحقیق ویروس شناسی و بیماری آنفلوانزای طیور

مطالب دیگر:
📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسأله(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های ارتباطی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط با دیگران(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت نگری(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم ‏گیری، تاریخچه و مفاهیم(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی(فصل دوم تحقیق)📂کد متلب بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد (فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار جرات‏ مندانه (فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ کیفیت محور(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارکردهای اجرایی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق کشف امید (فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودناتوان سازی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی(فصل دوم تحقیق)
تحقیق ویروس شناسی و بیماری آنفلوانزای طیور|35011221|wki
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان تحقیق ویروس شناسی و بیماری آنفلوانزای طیورقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع ویروس شناسی و بیماری آنفلوانزای طیور،در قالب word و در 107 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:ارتومیسکوویروس ها یاویروس های آنفلونزاحامل نوعی بیماری بسیارواگیر هستند که دردستگاههای تنفس،گوارش واعصاب جایگزین می شوندوگاهی درطیورمرگ ومیربسیارشدیدی ایجادمی نمایند.این ویروس ها به دوپاتوتیپ ویروسهای آنفولانزا با قدرت بیماری زایی شدید ((HPAI وویروس های آنفلوانزا با قدرت بیماریزایی کم یا متوسط (nHPAI) یا (mPAI) تقسیم می گردند.عفونت آنفلوانزا در گونه های مختلف پرندگان دریایی مهاجر وآبزی درسرتاسردنیا مشاهده شده است واین پرندگان به عنوان مخزن ومنبع ویروسهای آنفلوانزای طیورمحسوب می شوند.اگرچه ویروسهای nHPAIازبیشترگونه های پرندگان اهلی جداشده اند ولی صنعت مرغداری وبوقلمون تا کنون بیشترین خسارات حاصله ازآنفلوانزارا متحمل شده است. ژنوم ویروس های آنفلوانزا حاوی RNA وهشت قطعه ای است. به همین دلیل بازارایی ژنتیکی در این ویروس ها زیاداتفاق می افتدوبه عنوان سدی بزرگ درراه کنترل وپیشگیری بیماری به حساب می اید .براساس پادگن های نوکلئوکپسید یاماتریکس ، ویروسهای آنفلوانزابه سه تیپ AوB وC طبقه بندی می شوند وتیپ A ، عامل اکثرهمه گیری های آنفلوانزا درطیورودام ها و همچنین عامل مرگ میلیونها انسان درقرن حاضر بوده است. مهمترین پادگن های سطحی ویروس آنفلوانزا ، هما گلوتینین (HA) ونورامینیداز(NA) می باشند. براساس این پادگن ها ، تا کنون 15 تحت سروتیپ H ونه تحت سروتیپ N گزارش شده است. کلیه تحت سروتیپ های ویروس های آنفلوانزا ازپرندگان اهلی جدا شده اند . ویروس های آنفلوانزا دردستگاه تنفس وگوارش پرندگان آلوده تکثیر پیدا می کنند وانتقال مستقیم ویروس ازپرنده ای به پرنده ی دیگر ازطریق آئروسل و ذرات معلق منتشره ازدستگاه تنفس و مدفوع وانتقال غیرمستقیم ازطریق آب یاغذای آلوده انجام می گیرد. روند شکسته شدن HA به دومولکول HA1 وHA2 در بیماریزایی ویروس نقش مهمی دارد که به حضوریا عدم حضورپروتئازها دردستگاه گوارش و تنفس طیوربستگی دارد. تشخیص آزمایشگاهی عفونت آنفلوانزابراساس آزمایش های سرم شناسی ، ویروس شناسی ومولکولی می باشد. به دنبال جدا سازی ویروس های آنفلوانزا ، تیپ وسرو تیپ آن الزاماً مشخص می شود وپاتوتیپ آن باید توسط آزمایش های InvitroوInvivo مورد ارزیابی قرار گیرد. جداسازی ویروس های HPAI یا ویروسهای متعلق به تحت سرو تیپ های H5 و H7 باید به اطلاع مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی دامپزشکی رسانده شود. به دلیل آنکه پرندگان دریایی مهاجروابزی به راحتی می توانند به طورهمزمان با ویروس هایی که ازنظر پادگن های H وN ، متفاوت هستند ، آلوده شوند ، لذا آنفلوانزای طیوراحتمالاًهمیشه به عنوان یک بیماری غیرقابل پیش بینی باقی خواهد ماند. مهمترین اقدام دربرنامه ی پیشگیری و کنترل آنفلوانزا ممانعت ازتماس پرندگان دریایی و مهاجروآبزی با گله های ماکیان ، بوقلمون و مرقابی می باشد. بلا فاصله بعد از ورود ویروس های آنفلوانزا به یک منطقه ، انجام سیا ست های کشتار، قرنطینه و واکسیناسیون ، احتمال انتشارویروس ازیک منطقه به منطقه دیگررابه شدت کاهش می دهد....